AXA przykłada wielką wagę do ochrony Państwa prywatności. Cenimy sobie Państwa zaufanie i chcemy, aby dowiedzieli się Państwo, w jaki sposób gromadzimy, chronimy i korzystamy z Państwa danych osobowych.

Jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe

AXA przykłada wielką wagę do ochrony prywatności. Strona internetowa http://clp.partners.axa/pl należy do AXA i jest administrowana przez Financial Insurance Group Services Limited (część AXA) zarejestrowaną w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej pod numerem 1670707, z siedzibą pod adresem: Budynek 6, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londyn, W4 5HR, działającą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Financial Insurance Group Services Sp. z o.o. Oddział w Polsce (część AXA) z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000230674, numer NIP 107-000-21-92, REGON 140086823. Cenimy sobie Państwa zaufanie i chcemy, aby dowiedzieli się Państwo, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je zabezpieczamy i wykorzystujemy. Dane osobowe – niedostępne publicznie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej – traktujemy z należnym szacunkiem i zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Prowadzona przez nas działalność, w ramach której dostarczamy produkty i usługi, wymaga przetwarzania danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) ma na celu zaprezentowanie sposobów, w jakie gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe, które gromadzimy podczas Państwa odwiedzin na stronie internetowej http://clp.partners.axa/pl. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie osób mających miejsce zamieszkania w Polsce, korzystających z naszej strony internetowej. Administratorem danych osobowych przekazywanych za pomocą strony internetowej http://clp.partners.axa/pl jest Lighthouse Life Assurance Company Limited z siedzibą 913b Europort, Gibraltar oraz Lighthouse General Insurance Company Limited z siedzibą 913b Europort, Gibraltar, zarejestrowane w The Gibraltar Companies Registry nr 92318 oraz 92317, prowadzące działalność ubezpieczeniową, zgodnie z Insurance Companies Act 1987, na podstawie licencji z dnia 3 marca 2005 r. udzielonej przez The Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) oraz prowadzące działalność ubezpieczeniową w Polsce na podstawie notyfikacji złożonej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego). Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności ustalenia prawa do świadczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tych świadczeń, jak również archiwizowania danych osobowych po wykonaniu umowy ubezpieczenia. W tym samym celu i zakresie dane osobowe mogą być przekazane lub powierzone do przetwarzania Financial Insurance Group Services Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa działającemu w imieniu administratorów danych osobowych, jak również innym spółkom powiązanym AXA. Podanie danych osobowych przez Użytkowników strony internetowej http://clp.partners.axa/pl jest dobrowolne, jednakże dane te są niezbędne do wykonania umowy ubezpieczenia. Użytkownikom przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania.

Nasza polityka prywatności

Poniżej przedstawiamy naszą Politykę prywatności:

  • będziemy opisywać, jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy, jak je chronimy i w jaki sposób możemy je wykorzystywać;
  • będziemy stosować zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i proceduralne, mające na celu ochronę otrzymywanych danych osobowych, dotyczących naszych klientów, jak również osób korzystających z naszej strony internetowej i odwiedzających ją;
  • nie będziemy ujawniać danych osobowych przedsiębiorcom zewnętrznym [innym niż powiązane kapitałowo z AXA]; nie przekazujemy także informacji związanych z raportami konsumenckimi innym spółkom powiązanym, z wyjątkami wskazanymi poniżej;
  • od przedsiębiorców zewnętrznych świadczących na naszą rzecz usługi, którym ujawniamy dane osobowe, będziemy wymagać dostosowania do naszych standardów Polityki prywatności.

Prosimy o zapoznanie się z zawartymi poniżej szczegółowymi informacjami na temat stosowanych przez nas zasad obsługi i ochrony danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności zawiera przykłady rodzajów informacji, które możemy gromadzić, a także rodzaje spółek i innych podmiotów, z którymi będziemy mogli wymieniać się informacjami. Przykłady te mają charakter ilustracyjny i nie powinny być rozumiane jako pełny wykaz naszych działań związanych z gromadzeniem lub przekazywaniem informacji.

Gromadzone informacje

Informacje uzyskiwane w trybie on-line i ich gromadzenie

Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę internetową bez konieczności informowania nas o swojej tożsamości lub ujawniania jakichkolwiek danych, w tym Państwa adresu e-mail. W takim przypadku nasze serwery gromadzą nazwy domen internetowych, które wykorzystaliście Państwo w celu uzyskania dostępu do Internetu, takie jak np. „aol.com” lub „yahoo.com”, oraz strony internetowe, które odwiedzali Państwo przed wejściem na naszą stronę internetową oraz te, które odwiedzą Państwo jako następne.

Będziemy mogli zbierać dane statystyczne na temat naszych klientów, sprzedaży, wzorców ruchu po stronie internetowej oraz usług, a także przekazywać te dane statystyczne osobom trzecim. Informacje statystyczne przekazywane osobom trzecim nie będą jednakże zawierały żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić Państwa identyfikację, chyba że wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie dostosowanych do Państwa informacji.

Ponadto na naszej stronie internetowej znajduje się kilka miejsc, w których możemy wymagać podania danych osobowych w konkretnym celu, na przykład w celu przekazania informacji, o które Państwo proszą.

Pliki „cookie

Pliki „cookie” to niewielkie fragmenty danych przechowywane przez przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera. Podobnie jak tysiące innych właścicieli stron internetowych, my także wykorzystujemy pliki „cookie”. Po pierwsze po to, aby zwiększyć zadowolenie użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Po drugie, aby zmierzyć poziom korzystania ze strony. Dzięki plikom „cookie” możemy przekazywać Państwu dobrane do Państwa oczekiwań oferty lub interesujące treści. Możemy także wykorzystywać pliki „cookie” w celu rozpoznawania poszczególnych użytkowników podczas kolejnych wizyt na naszej stronie internetowej, jak również w celu zapamiętywania ich nazw tak, aby nie musieli Państwo wpisywać ich za każdym razem, gdy odwiedzają naszą stronę internetową.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę tak, aby informowała Państwa o otrzymywaniu plików „cookie” lub zapobiegała ich wysyłaniu

Warto jednak wiedzieć, że odrzucanie plików „cookie” może spowodować ograniczenie funkcjonalności, którą zapewniamy podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

Odesłania (linki) do innych stron internetowych

Nie ponosimy odpowiedzialności za sposoby gromadzenia informacji stosowane przez użytkowników innych stron internetowych, z którymi łączą się Państwo za pośrednictwem linków zamieszczonych na stronie http://clp.partners.axa/pl. Nie wiemy, w jaki sposób użytkownicy innych stron internetowych wykorzystują pliki „cookie”; nie wiemy również, czy umieszczają w Państwa komputerze pliki „cookie”, które umożliwiają określenie Państwa tożsamości. Aby dowiedzieć się, jak inne strony internetowe gromadzą, wykorzystują i ujawniają dane, powinni Państwo dokładnie zapoznać się ze związaną z nimi polityką prywatności.

Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej

Po uzyskaniu od Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie i otrzymaniu Państwa adresu e-mail, możemy wysyłać Państwu od czasu do czasu drogą elektroniczną informacje, które mogą być Państwu przydatne, w tym także informacje o naszych produktach i usługach oraz o ofercie innych spółek powiązanych kapitałowo lub osób trzecich. Na życzenie, możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania tego rodzaju wiadomości zależnie od dokonanego przez siebie wyboru.

Szyfrowanie

W celu zabezpieczenia informacji gromadzonych na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzi szyfrujących i autoryzacyjnych. Komunikaty e-mailowe pochodzące spoza naszej strony internetowej mogą jednak nie być zabezpieczone. Jeżeli chcą Państwo wysyłać do nas e-mail zawierający wyjątkowo poufne informacje, takie jak numer karty kredytowej, mogą Państwo zdecydować się na podanie ich przez telefon lub listownie.

Goście/Zarejestrowani użytkownicy

Jako goście na naszej stronie internetowej, mogą Państwo mieć dostęp do pewnych funkcji bez informowania nas o swojej tożsamości lub podawania nam jakichkolwiek informacji o sobie. Podczas korzystania z tych funkcji nie będziemy gromadzić żadnych informacji na Państwa temat. Zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do większej liczby funkcji. W celu uzyskania statusu zarejestrowanego użytkownika, zostaną Państwo poproszeni o przekazanie nam pewnych danych osobowych oraz o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. Po zarejestrowaniu, Państwa dane osobowe będą mogły być gromadzone podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Informacje, które możemy ujawniać oraz podmioty, którym informacje mogą być ujawniane

Możemy ujawniać gromadzone przez nas informacje innym podmiotom wskazanym poniżej. Inne podmioty, którym ujawniamy informacje, mogą wykorzystywać je wyłącznie w określonych celach. Ujawnianie informacji może odbywać się w następującym zakresie:

Ujawnienie informacji dostawcom usług

Możemy ujawniać gromadzone przez nas dane osobowe innym podmiotom, takim jak agenci ubezpieczeniowi, banki oraz administratorzy, które świadczą usługi na naszą rzecz lub na rzecz Państwa w naszym imieniu. Wyżej wymienione usługi obejmują w szczególności:

  • marketing naszych produktów i usług; informujemy, iż na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, ze zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od AXA lub spółek z nią powiązanych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy;
  • a także – za Państwa zgodą –
  • ochronę przed oszustwami; oraz
  • obsługę lub opracowywanie oprogramowania na nasze potrzeby.

W każdym przypadku wymagamy, aby wszyscy dostawcy usług, którym przekazujemy dane osobowe, przestrzegali zasad naszej Polityki prywatności oraz wykorzystywali te informacje wyłącznie do celów, do jakich zostały nam one przekazane. Ujawnianie danych osobowych wspomnianym podmiotom służy zwiększeniu efektywności świadczenia Państwu naszych usług.

Ujawnianie informacji innym spółkom powiązanym kapitałowo

Po uzyskaniu Państwa zgody, możemy ujawniać innym spółkom powiązanym kapitałowo informacje identyfikujące, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz informacje o transakcjach lub doświadczeniach. Nasze spółki powiązane kapitałowo prowadzą różne typy działalności: od usług finansowych (takich jak ubezpieczenia i udzielanie kredytów) po produkcję towarów konsumpcyjnych (takich jak sprzęt elektryczny czy żarówki). Możemy ujawniać innym spółkom powiązanym kapitałowo dane osobowe do następujących celów:

  • wypełnianie Państwa poleceń; oraz
  • oferowanie Państwu produktów lub usług, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące.

Oferowanie Państwu produktów lub usług, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące

Po uzyskaniu Państwa zgody, możemy ujawniać gromadzone przez nas dane osobowe wybranym instytucjom finansowym (takim jak banki), z którymi wiążą nas porozumienia o współpracy marketingowej w zakresie rekomendowania lub oferowania naszych produktów lub usług.

Inne prawnie dozwolone przypadki ujawniania informacji

Niezależnie od sytuacji opisanych powyżej, możemy ujawniać informacje, których ujawnianie jest dozwolone lub wymagane prawem. Przykładowo, możemy ujawniać informacje organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa.

Nieujawnianie informacji w innych celach

Nie będziemy przekazywać danych osobowych jakimkolwiek podmiotom nie powiązanym z nami kapitałowo w celach innych niż te opisane powyżej. Przykładowo, nie będziemy sprzedawać Państwa danych osobowych firmom zewnętrznym, które zamierzają oferować Państwu swoje produkty i usługi. Mimo że możemy, za Państwa zgodą, oferować Państwu produkty lub usługi w imieniu takich podmiotów, nie będziemy przekazywać im Państwa danych osobowych.

Odesłania (linki) do innych stron internetowych

Strona internetowa http://clp.partners.axa/pl może zawierać odesłania (linki) do innych stron internetowych, takich jak strony dystrybutorów i filii sprzedaży AXA. Mimo że staramy się umieszczać odesłania (linki) jedynie do tych stron, które zapewniają tak samo wysokie standardy i poszanowanie dla prywatności, nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść, bezpieczeństwo lub praktyki w zakresie prywatności.

Bezpieczeństwo zgromadzonych informacji

Stosujemy rygorystyczne zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i administracyjne (zgodne z odpowiednimi przepisami prawa i obowiązującymi standardami) w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym lub niewłaściwym dostępem. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony wyłącznie do pracowników i dostawców usług, dla których znajomość tych danych jest niezbędna w celu wykonania ich obowiązków związanych z zapewnieniem pomocy w odpowiadaniu na Państwa zapytania lub polecenia. Wobec pracowników naruszających zasady naszej Polityki prywatności będziemy wszczynać postępowanie dyscyplinarne.

Dostęp do zgromadzonych informacji

Mogą Państwo przeglądać, usuwać, anulować lub uaktualniać informacje przekazywane nam przez Państwo przy użyciu naszej strony internetowej, kontaktując się z nami zgodnie z poniższym opisem.

Kontakt z nami

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, prosimy o skorzystanie z podstrony „Kontakt”. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące tego tematu i przyjmiemy Państwa sugestie.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności w celu zapoznania się ze wszelkimi wprowadzonymi w niej zmianami. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki prywatności. W przypadku wprowadzenia znaczących zmian, informacja o nich będzie zamieszczona na naszej stronie internetowej przez co najmniej 30 dni po ich wprowadzeniu.

„Wybór opcji” – wybory użytkowników w zakresie przekazywania informacji

Przywiązujemy ogromną wagę do ochrony danych osobowych oraz do ich wykorzystywania lub przekazywania w sposób, który poprawi lub rozszerzy zakres świadczonych przez nas usług. Poprzez zaznaczenie okienka zgody na stronie internetowej http://clp.partners.axa/pl oraz akceptując warunki niniejszej Polityki prywatności, zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych lub informacji zawartych w raportach konsumenckich zgodnie z powyższym opisem.

Praktyki i zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności zastępują wszelkie poprzednie zawiadomienia lub oświadczenia dotyczące kwestii w niej uregulowanych.

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania w Państwa relacjach z podmiotami, które nie są częścią AXA, takimi jak banki i niezależni agenci ubezpieczeniowi. Zasady gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, które Państwo przekazują tym podmiotom, są regulowane przez ich własne polityki prywatności. Niniejsza Polityka prywatności odnosi się wyłącznie do działań związanych z gromadzeniem informacji przez AXA.

 

Updated 01.04.2016